v1.0

HUISHOUDELIJK REGELEMENT WSFH

WildstarFan Holland, verder genoemd als de WSFH heeft als doel:

 • Om Yamaha Star-Riders de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten tijdens treffens, ride-outs, clubactiviteiten en door middel van de website van de club.
 • De Yamaha Star-motoren te promoten als een prettige en veilige hobby waar iedereen van moet kunnen genieten door verantwoord motorrijden.
 • Het imago van motorrijden in het algemeen te promoten door betrokkenheid en respect te tonen in algemene motor gerelateerde discussies en activiteiten voor goede doelen.

Lid van de WSFH kan je alleen zijn als je een Yamaha Star-motor bezit en berijdt.

Artikel 1. Het bestuur

1.01   Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij behoefte is het aantal bestuursleden uit te breiden.

1.02   De bestuursleden worden vanuit de leden of bestuur als kandidaat voorgedragen en door de leden middels stemming benoemd.

1.03   Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is maximaal 2 maal onmiddellijk herbenoembaar.

1.04   Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1.01 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk vacature(s) te stellen om te kunnen voldoen aan het in 1.01 gestelde minimum.

1.05   Een lid van het bestuur is bevoegd zich als zodanig terug te trekken uit het bestuur.

Functieomschrijving van het bestuur

Voorzitter/ Vice-Voorzitter:

 • Het coördineren / leiden van algemene zaken van de club.
 • Het voorzitten / leiden van alle vergaderingen.
 • Het bijeenroepen van de vergadering.
 • Het in stand houden van de site met hulp van de stafleden.

Penningmeester:

 • Het verzorgen van de financiën van de club.

Secretaris:

 • De registratie van leden en het up-to-date houden van het ledenbestand.

 

Ondersteunende Bestuursleden:

 • Het opstellen van de jaarlijkse activiteitenkalender.
 • Het goedkeuren van aangevraagde ride-outs (bewaken ride-out criteria).
 • Het aanwijzen van roadcaptain, backriders en BHV’ers tijdens de ride-outs.
 • De organisatie van WSFH-treffens en ride-outs.
 • Het bijhouden van deelnamelijsten.
 • Up to date houden van de website en forum
 • Het autoriseren van forumtoegang i.o.m. bestuurslid na bevestiging betaling van de contributie door de penningmeester.
 • Naleving reglementen en veiligheid

Artikel 2. Leden

2.01    Het bestuur houdt een register bij waarin de persoonlijke gegevens van alle geregistreerde leden zijn opgenomen, zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap en ondertekening van het inschrijfformulier is men gebonden aan de regels, zoals vastgesteld in dit huishoudelijk reglement.

Indien een lid zich misdraagt tijdens activiteiten en/of op de website, zal deze door de het bestuur worden aangesproken en een officiële waarschuwing krijgen.

Bij twee waarschuwingen volgt beëindiging van het lidmaatschap en/of het blokkeren van de toegang tot de site/forum.

Artikel 3. Jaarlijkse bijdragen

3.01    De geregistreerde leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door het bestuur jaarlijks zal worden vastgesteld. Voor het jaar 2022 is jaarlijkse bijdrage gesteld op 35 euro per geregistreerd lid.

3.02    Het inschrijfgeld voor nieuwe leden zal per 1 januari 2022, 10 euro bedragen.

3.02    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.03    Van de leden als bedoeld in lid 3.01, wordt verwacht dat zij de jaarlijkse bijdrage vóór aanvang van het opvolgende jaar hebben voldaan. Wordt niet tijdig betaald dan zal een bedrag van 10 euro aan administratiekosten verschuldigd zijn. Wordt binnen een maand niet betaald, dan volgt een voorstel om tot royement over te gaan.

3.04    De jaarlijkse bijdrage kan worden voldaan door middel van een overschrijving naar de rekening van de club.

3.05    De jaarlijkse bijdrage dienen o.a. om:

 • Websitekosten te dekken
 • Domeinnamen te beschermen
 • Eventueel begrotingsgat van het treffen te dekken
 • Algemene kosten te dekken.

Afhankelijk van de clubkas en eventuele extra activiteiten (jubileumjaar), zal de jaarlijkse bijdrage elk jaar worden herzien en minimaal twee maanden vóór het einde van het jaar worden bekendgemaakt aan de leden.

3.06 Donateurs en Sponsoren  zijn personen - wel of geen lid - die de WSFH belangeloos en geheel vrijwillig financieel ondersteunen zonder dat zij recht hebben op de memberstatus van de WSFH.

Artikel 4. Voorstellen van leden

4.01    Voorstellen van leden, te behandelen tijdens een bestuursvergadering, moeten minimaal vijf dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris van de WSFH worden ingediend.

4.02    Voorstellen van leden of aanvragen van leden met betrekking tot het verkrijgen van een rugbadge, mits voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in het rugbadge regelement, kunnen mondeling of via de mail ingediend worden bij één van de bestuursleden

Artikel 5. Ride Out Regelement.

Vanwege de veiligheid, en om de groep beheersbaar te houden, hanteert de WSFH de navolgende ride-out regels:

5.1 Algemeen:

 1. Alle deelnemers aan een Ride-Out, dus ook introducees, moeten bekend zijn met deze regels, en dienen zich te houden aan eventuele aanvullende regels en aanwijzigingen gegeven door de organisatie, Roadcaptain of Backriders.
 2. Denk altijd allereerst aan je eigen veiligheid. Laat anderen, of deze regels, je niet in een situatie brengen die je niet meer onder controle hebt.
 3. Deelname aan de ride-outs is geheel voor eigen risico.
 4. Het rijden van Ride-outs is alleen voor leden toegestaan. Een niet-lid (introducee) mag één maal een ride-out rijden om een indruk te krijgen van de WSFH, tenzij anders bepaald door het bestuur, en dient zich voor aanvang van de rit te melden bij de organisatie.
 5. Motoren die meerijden dienen in deugdelijke staat te zijn (bijvoorbeeld: banden, remmen en verlichting) en minimaal WA-verzekerd te zijn. De organisatie heeft de mogelijkheid om, bij twijfel, personen te weigeren.
 6. Trikes mogen alleen meerijden met een WSFH-ride-out indien dit een Star-Trike is (d.w.z. een Star-motor als basis) en niet meer dan 2 Star-trikes per ride-out.
 7. Aanmelden en afmelden voor een Ride-Out via het forum, voor 12.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de ride-out, tenzij anders vermeld door de organisatie. Bij niet op tijd afmelden zullen de kosten voor eventueel gereserveerde lunch in rekening worden gebracht.
 8. Door de organisatie dient een deelnemerslijst bijgehouden te worden die nadien overhandigd dient te worden aan de ledenadministratie. Een en ander om deelname aan activiteiten te kunnen monitoren in verband met rugbadge toekenning en met het zo nodig innen van nog te betalen lunchgelden.
 9. Alle ride-outs vinden plaats zonder financiële ondersteuning van de WSFH. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen anders beslissen.
 10. De Voorrijder (1 van de organisatoren) rijdt tijdens de rit voor de Roadcaptain uit, bepaald de route en geeft duidelijk en op tijd richting aan. In voorkomende gevallen kan de Roadcaptain ook de taak van de Voorrijder op zich nemen.
 11. De Backriders sluiten de groep af en bieden hulp bij uitval.
 12. De Blokkers zullen op aanwijzing van de Roadcaptain een aangewezen blok uitvoeren. 
  Het is niet de bedoeling voorrang af te dwingen. Er moet volgens de geldende voorrangsregels een kruising/rotonde worden opgereden, waarna er op de kruising/rotonde gestopt en geblokt wordt.
 13. Roadcaptain, Backriders en evt EHBO'rs zorgen er voor dat ze voor aanvang van de rit op de hoogte zijn van de rustlocaties, relevante telefoonnumers en bij voorkeur ook de route. 
 14. Backriders en de Roadcaptain rijden met oranje veiligheidshesjes aan.
 15. Ivm ervaring zijn Backriders en Roadcaptains leden die al een rugbadge hebben.
 16. Bij slecht weer kan de route in onderling overleg tussen organisatie, Roadcaptain en Backriders worden ingekort of afgelast.

5.2 Organiseren van een Ride-Out:

 1. Tijdens een ride-out ligt de leiding bij de organisatie bestaand uit minimaal 2 personen. Dit zodat bij onverhoopte ziekte/uitval van 1 van de organisatoren, de ander kan voorrijden en de ride-out door kan gaan.
 2. Het bestuur wijst uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de rit een Roadcaptain en Backriders en evt EHBO’er aan voor een Ride-Out.
 3. De organisatie zet de rit uit, regelt evt een lunch en publiceert details op het forum.
 4. Vertrektijd rond 11.00 uur. Tussenstop tussen 12.30 en 13.30 uur. Eindtijd rond 15.30 uur.
 5. Mogelijkheid om te tanken (dicht) bij vertrekpunt.
 6. Vermijd zo veel mogelijk gevaarlijke (voorrangs)kruisingen.
 7. Maak bij voorkeur een lus in je route om bij vertraging/slecht weer de rit makkelijk in te kunnen korten.
 8. Bij een "Old School" Ride-out na ongeveer 50 km een lunch inplannen, maximaal € 12,50 p.p. Altijd proberen de prijs te drukken; binnen een uurtje zijn we weer weg en het is makkelijke omzet! Niet langer dan ongeveer 100 km totaal. 
 9. Bij een "New style" Ride-Out, maximum lengte 70 km, er hoeft geen lunch ingepland te worden. Het eindpunt biedt bij voorkeur voldoende horeca en/of bezienswaardigheden voor een leuke afsluiting.
 10. De organisatie meldt (gevaarlijke) aandachtspunten op de route, zoals nieuwe rijders, gevaarlijke situaties, stopplekken, flitspalen enz. aan de Roadcaptain.
 11. De Roadcaptain geeft dmv een briefing voorafgaand aan de Ride-Out aandachtspunten door aan de deelnemers, volgt de Voorrijder, wijst blokposities aan en bepaalt het tempo, normaal maximaal 60 km per uur. (Snelweg 90 km/h)

5.3 Rijden in baksteen-formatie:

(Zie ook: "Rijden in Konvooi-Animatie")

 1. Let goed op de weg en de motoren voor en naast je, blijf de gehele ride-out scherp en geconcentreerd.
 2. Start zoveel mogelijk afgetankt.
 3. Nieuwe of onervaren rijders kunnen het beste ergens middenin de stoet beginnen om "het truukje" af te kijken. Bij voorkeur begeleid door een ervaren lid. De onervaren rijder rijdt hierbij achter het lid aan en blokt samen met hem de kruisingen/rotondes.
 4. We rijden de gehele ride-out in zgn baksteenformatie, tenzij we rijden in een omgeving met bijvoorbeeld heuvels en (haarspeld)bochten. In die situaties mag je er niet van uitgaan dat iedereen de linker en rechter-rij kan blijven volgen.
 5. Blijf altijd aan de kant rijden waar je de Ride-Out begint, tenzij de Backriders je andere aanwijzingen geven.
 6. Houd altijd voldoende ruimte voor je zodat de rijder schuin voor je ongehinderd naar links of rechts kan uitwijken. Bij stoppen wel voorzichtig naast elkaar gaan staan om de stoet zo kort mogelijk te houden.
 7. Bij aanhouden van teveel ruimte is er het risico dat andere weggebruikers de stoet doorkruisen. Mede hierom goed blokken.
 8. Er moet "vlot" naar voren toe worden opgeschoven, vooral voor wat betreft de rijders aan de rechterkant, zodat de Roadcaptain altijd de beschikking heeft over voldoende blokkers, en om de rijen zoveel mogelijk opgelijnd (even lang) te houden. Daarbij is het gewenst dat de rijders aan de linkerkant indien nodig, de ruimte geven aan de rijders rechts, en dit met een handgebaar even aangeven. (Rechterhand van achter naar voor bewegen.)
 9. Schuif niet op als je ziet dat er even verderop een obstakel/tegenligger/bocht is waarvoor je voorligger wellicht wil uitwijken naar jou rijbaan.
 10. Rijders links geven, indien nodig, bij tegenliggers/obstakels aan dat de rij ingevoegd moet worden in de andere rij. (Uitgestoken linker arm horizontaal van voor naar achteren bewegen).
 11. Geef met een handgebaar de rijder achter je aan dat je wil uitwijken.
 12. Waarschuw elkaar voor een obstakel op de weg door dit aan te wijzen met hand of voet.
 13. Bij sterk afremmen en gas minderen waarschuw je elkaar door de linkerhand opzij omhoog en omlaag te bewegen.
 14. Gebaren en tekens moeten herhaald/doorgegeven worden naar achteren.
 15. Een deelnemer mag niet zomaar stoppen of de stoet verlaten om bijvoorbeeld op iemand te wachten.
 16. Het spelen met de gashandel tijdens de ride-out om de uitlaten te laten horen is ongewenst.
 17. Bij kleine kinderen en dieren rustig aan doen en gas terugnemen. Ruiters halen we stapvoets en stationair rijdend in.

5.4 Blokken:

 1. Bij groepen met meer dan tien personen wordt er altijd geblokt.
 2. De Roadcaptain geeft door middel van het opsteken van één of meerdere vingers aan hoeveel blokkers een kruising/rotonde moeten blokken. Hij kan ook exact aanwijzen waar de blokkers moeten gaan staan.
 3. Als de voorste blokkers al zien dat het eerstvolgende blok voor de linker danwel rechterkant voor hem is, kan hij alvast de meest voorste positie innemen in de stoet. (Achter de Roadcaptain)
 4. Indien mogelijk geeft de Roadcaptain ruimte aan een aangewezen blokker om hem alvast te laten passeren en het blok in te nemen.
 5. Stop als Blokker zodanig dat de rest je veilig kan passeren.
 6. Mocht je zien dat aan jouw kant van de weg niet voldoende geblokt wordt, vul dan dit gat voorzichtig op (houd altijd rekening met hen die achter je rijden).
 7. Blokkers sluiten voor de Backrider weer aan, in dezelfde rij, na een teken (hand/knik) van de Backrider. In feite neemt de Backrider het blok over van de Blokker. De bedoeling hiervan is dat de Backriders niet geconfronteerd worden met een geblokte weggebruiker die voorrang neemt.

5.5 Uitval

 1. Denk allereerst aan je eigen veiligheid en waarschuw daarna desnoods andere weggebruikers.
 2. Ga bij uitval van je motor vlot, maar vooral zo veilig mogelijk, aan de kant en wacht op de Backriders.
 3. De groep vervolgt in principe de ride-out.
 4. De Backriders overleggen via mobiele communicatie met de Roadcaptain. Eén van de backriders en evt een EHBO’er blijven bij en ondersteunen de uitvaller. De andere backrider rijdt met de groep verder. De Roadcaptain zoekt evt een veilige plek om met de groep te stoppen. Houd daarbij altijd voldoende ruimte voor het doorgaande verkeer (in 1 lijn achter elkaar staan ipv naast elkaar). Is de uitval niet door ons zelf op te lossen dan schakelen de Backriders de hulpdiensten (ANWB/Ambulance/Politie) in.
 5. Laat de hulpverlening in principe over aan de Backriders en, om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers te voorkomen, ga niet zomaar stoppen tenzij het duidelijk is dat je hulp noodzakelijk is.

5.6 Snelweg:

 1. Over het algemeen ongewenst, zeker met grotere groepen.
 2. Pas je snelheid aan, aan de grootte van de groep. Een snelheid van 80 km betekent bij tien man 90 km achteraan in de groep, bij twintig man 100 km en bij dertig man 110 km.
 3. Haal zo min mogelijk in, en zeker niet als het druk is op de weg.
 4. Bij inhalen geeft de Roadcaptain dit aan door zijn linkerhand op te steken en dient iedereen dit teken door te geven. Pas op het moment dat de backriders achterin de groep gezekerd hebben, haalt de groep in, van achter naar voor. Dwz dat je pas naar links gaat als de rijder achter je al op de linkerbaan rijdt.
 5. De backriders zorgen er voor dat er niet rechts kan worden ingehaald.
 6. Houd ook na het inhalen snelheid zodat men achter je ook veilig naar rechts kan komen zonder iemand af te moeten snijden.
 7. Geef medeweggebruikers ruimte bij het in- en uitvoegen, ook als zij "door de stoet heen willen".
 8. Probeer op de snelweg nooit een andere weggebuiker te blokkeren.

5.7 Tot Slot:

 1. Geef alleen op een opbouwende manier tips en kritiek op iemands rijstijl of omgang met deze regels. Laat iedereen in zijn waarde.

Samenvatting:

 1. Denk altijd allereerst aan je eigen veiligheid. Laat anderen, of deze regels, je niet in een situatie brengen die je niet meer onder controle hebt.
 2. De Blokkers zullen op aanwijzing van de Roadcaptain een aangewezen blok uitvoeren. 
  Het is niet de bedoeling voorrang af te dwingen. Er moet volgens de geldende voorrangsregels een kruising/rotonde worden opgereden, waarna er op de kruising/rotonde gestopt en geblokt wordt.
 3. Let goed op de weg en de motoren voor en naast je, blijf de gehele ride-out scherp en geconcentreerd.
 4. Nieuwe of onervaren rijders kunnen het beste ergens middenin de stoet beginnen om "het truukje" af te kijken. Bij voorkeur begeleid door een ervaren lid. De onervaren rijder rijdt hierbij achter het lid aan en blokt samen met hem de kruisingen/rotondes.Blijf altijd aan de kant rijden waar je de Ride-Out begint, tenzij de Backriders je andere aanwijzingen geven.
 5. Houd altijd voldoende ruimte voor je zodat de rijder schuin voor je ongehinderd naar links of rechts kan uitwijken.
 6. Er moet "vlot" naar voren toe worden aangesloten, vooral voor wat betreft de rijders aan de rechterkant, zodat de Roadcaptain altijd de beschikking heeft over voldoende blokkers, en om de rijen zoveel mogelijk opgelijnd (even lang) te houden. Daarbij is het gewenst dat de rijders aan de linkerkant indien nodig, de ruimte geven aan de rijders rechts, en dit met een handgebaar even aangeven. (Rechterhand van achter naar voor bewegen.)
 7. Gebaren en tekens moeten herhaald/doorgegeven worden naar achteren.
 8. Een deelnemer mag niet zomaar stoppen of de stoet verlaten om bijvoorbeeld op iemand te wachten.
 9. Stop als Blokker zodanig dat de rest je veilig kan passeren.
 10. Blokkers sluiten voor de Backrider weer aan, in dezelfde rij, na een teken (hand/knik) van de Backrider. In feite neemt de Backrider het blok over van de Blokker. De bedoeling hiervan is dat de Backriders niet geconfronteerd worden met een geblokte weggebruiker die voorrang neemt.
 11. Ga bij uitval van je motor vlot, maar vooral zo veilig mogelijk, aan de kant en wacht op de Backrider, de groep vervolgt in principe de ride-out.
 12. Laat de hulpverlening in principe over aan de Backriders en, om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers te voorkomen, ga niet zomaar stoppen tenzij het duidelijk is dat je hulp noodzakelijk is.
 13. Probeer nooit een andere weggebruiker te blokkeren op de snelweg.
 14. Houd het gezellig ;-)
Het rijden in konvooi is een mooie ervaring. Als je je maar aan deze regels houdt, ook voor de veiligheid van je maten.

Artikel 6. Overige bepalingen

6.01    De WSFH streeft geen winstdoel na. Alle binnenkomende gelden zullen worden aangewend voor activiteiten of het in standhouden/ vervangen van roerende zaken.

6.02    De jaarlijkse bijdrage geldt voor de loop van een jaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats en wordt de status van member naar gast gezet.

6.03    Het lidmaatschap gaat in zodra de contributie is ontvangen en het inschrijfformulier is verwerkt.

6.04    Het contributiejaar, zoals genoemd in het huishoudelijk reglement, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

6.05    Het lidmaatschap van de WSFH wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er een schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.

6.06    Opzegging van het lidmaatschap van de WSFH dient uiterlijk twee maanden voor de afloop van het jaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. De secretaris zal deze opzegging schriftelijk bevestigen.

6.07    De verkoop van WSFH-gerelateerde artikelen en het WSFH-logo is voorbehouden aan de merchandiser. Het is daarom niet toegestaan aan anderen dan de hier voorgaand genoemde om zaken te (doen) verkopen tijdens de door de WSFH georganiseerde activiteiten, noch op de website.

6.08    Het onjuiste gebruik van het WSFH-logo niet toegestaan.

De officiële rugbadge is de rugbadge die verstrekt wordt na toestemming van het WSFH-bestuur en daarom de enige juiste die gedragen mag worden. De regels voor toekenning van de rugbadge zijn te lezen in Bijlage 2. De plaats van dragen van de clubbadge en member tag zijn terug te lezen in Bijlage 3.

6.09    Gebruikers van het forum op de website dienen zich te houden aan de daartoe geldende regels, waarbij respect voor de andere leden hoog in het vaandel staat. De moderators kunnen en mogen een topic sluiten dan wel verwijderen en zo nodig leden, al dan niet tijdelijk, de toegang tot het forum ontzeggen.

6.10   Gezien de ontwikkelingen in MC land, en de duidelijke reactie van de overheid hierop, zijn wij van mening dat we als WSFH er voor moeten zorgen dat we ons zoveel als mogelijk aanpassen. Het dragen van MC tekens (1% etc) en banners is daarom binnen de WSFH niet toegelaten.

Artikel 7.  Treffens en meerdaagse evenementen

7.01    Het bestuur plaatst een bericht op het forum waarna je jezelf kan aanmelden (nader te vernoemen datum) voor een treffen of meerdaags evenement.

7.02    Betalingen voor treffens en meerdaagse evenementen dienen worden voor aanvang (nader te vernoemen datum) van dit treffen of meerdaags evenement voldaan te zijn. Pas na ontvangst van de betaling komt je naam op de definitieve deelnemerslijst.

7.03    Mocht je te laat zijn met het aanmelden of betalen dan moet je de aanmelding en betaling zelf rechtstreeks regelen met de organisator van het treffen of meerdaags evenement.


BIJLAGE 1 – https://www.wsfh.nl/wsfh/index.php?page=rorules

 

Bij inschrijving verklaar ik akkoord te zijn met het reglement zoals hierboven in bijlage 1 benoemd.

 

 

 

BIJLAGE 2 – Rugbadge voorwaarden en Gedragsregels

Het bestuur kan een rugbadge toewijzen evt. na voordracht van een z.g.. Fullmember (rugbadge drager). Verder kan het bestuur bij inactiviteit van een member binnen de WSFH zonder gegronde redenen, de rugbadge terug vorderen.

Het bestuur van de WSFH kan beslissen een lid toestemming te geven de WSFH rugbadge te dragen.

Het bestuur van de WSFH zal rekening houden met de onderstaande criteria, voldoet een lid dan kan het bestuur dit in stemming nemen.

Voorwaarden:

 • Men moet ten minste 2 jaar lid zijn van de WSFH.
 • Men mag geen lid zijn van een andere motorclub of MC.
 • Men moet in het bezit zijn van, en een Yamaha Starmotor.
 • Men moet zich (naar mogelijkheid) inzetten voor de WSFH en haar leden.
 • Men moet binnen de WSFH een onbesproken gedrag hebben.
 • Men neemt actief deel aan door de WSFH georganiseerde evenementen en ritten.

Gedragsregels m.b.t. de rugbadge, binnen alsook buiten de WSFH:

 • Toon fysiek alsook op het forum respect naar anderen.
 • Draag geen 1%-tekens en of MC-tekens in combinatie met je rugbadge.
 • Toon respect (en je krijgt respect), zeker t.a.v. de 9 grote MC's.
 • Overweeg goed bij welke gelegenheid je je rugbadge draagt, vooral tijdens MC-georganiseerde activiteiten, bij twijfel neem altijd contact op met het Bestuur.
 • De rugbadge mag niet gedragen worden in combinatie met de banners "......star" en "Holland" zodat deze uit 3 delen bestaat, de zgn. full colour.
 • De rugbadge dient gedragen te worden op een leren vest en bevestigd te worden tussen de schouderbladeren.

Het bestuur van de WSFH behoudt ten allen tijde het recht om een rugbadge terug te vorderen van een lid in geval van overtreding van bovengenoemde voorwaarden en gedragsregels.

Bij niet voldoende activiteit of inactiviteit van de rugbadge drager (zonder gegronde reden) binnen de WSFH zal het bestuur een waarschuwing geven, indien na deze waarschuwing geen gehoor wordt gegeven aan het actief deelnemen aan de WSFH activiteiten dan kan het bestuur besluiten de rugbadge terug vorderen.

Rugbadge blijft ten alle tijden eigendom van de WSFH en dient hierdoor te worden ingeleverd na beëindiging van het lidmaatschap of hierboven vernoemde invordering

 

Bij het ontvangen van de rugbadge dient men bovenstaande in een overeenkomst met de WSFH voor akkoord te ondertekenen.


 

BIJLAGE 3 – Dragen kleine clubbadge en membertag

 

De kleine Club-badge (te koop in de fanshop van de WSFH) draagt men op een vestje links op de plek van het hart.

De membertag draagt men boven de kleine Club-badge.